Source : The Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022, Gartner

25 เทคโนโลยีเกิดใหม่แห่งปี 2022 จะโตได้โตดีในอีก 2-10 ปีข้างหน้า

รายงานวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ The Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 เป็นรายงานที่มีความเฉพาะของ Gartner ที่จัดทำเป็นประจำทุกปี โดยระบุถึงข้อมูลเชิงลึกหลักๆ ของเทคโนโลยีและกรอบการทำงานมากกว่า 2,000 รายการ ซึ่งเทรนด์และ 25 เทคโนโลยีที่จะได้รู้ต่อไปนี้ ล้วนมีศักยภาพสูงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอีก 2 ถึง 10 ปี ข้างหน้า

 ทั้งนี้ จาก 25 เทคโนโลยี Gartner แบ่งกลุ่มให้อยู่ภายใต้ 3 ธีมหลัก ได้แก่

 • 1. การขยายประสบการณ์เต็มรูปแบบ (Evolving and Expanding Immersive Experiences)
 • 2. การเร่งการทำงานอัตโนมัติของเอไอ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Accelerated AI Automation)
 • 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี (Cloud Sustainability and Data Observability)

ธีมที่ 1 การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบอนาคตของประสบการณ์ดิจิทัล คือ ความสมจริงที่มาเต็มรูปแบบ โดยชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่หนุนการสร้างประสบการณ์ในธีมนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนเสมือนจริงแบบพลวัต (Dynamic Virtual Representations), สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของลูกค้าและผู้คน (Environments and Ecosystems of Customers and People) ตลอดจนโหมดการสร้างการมีส่วนร่วมใหม่ๆ กับผู้ใช้

 สำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีมที่ 1 การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ 

 • 1. Metaverse
 • 2. Non-Fungible Tokens (NFTs)
 • 3. Super App
 • 4. Web3
 • 5. Decentralized Identity
 • 6. Digital Humans
 • 7. Digital Twin of the customer
 • 8. Internal Talent Marketplaces

ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่ละผู้ใช้จะสามารถควบคุม ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของตน พร้อมทั้งสามารถรวมเข้ากับ การใช้สกุลเงินดิจิทัล ได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าด้วยแนวทางใหม่ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ใหม่ๆธีมที่ 2 การเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์เอไอ กลายเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรนำมาปรับใช้ และเล็งเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชันต่างๆ และกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการเร่งการสร้างแบบจำลองเอไอที่มีความเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับการพัฒนาแบบจำลอง การฝึกอบรม และการนำไปปรับใช้แบบอัตโนมัติและในด้านระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาให้ความสำคัญกับบทบาทของมนุษย์ในด้านการพัฒนาเอไอ ที่ส่งผลให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสรับผลประโยชน์ได้เร็วยิ่งขึ้นเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีมการเร่งการทำงานด้านอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ มีดังนี้

 • 9. Autonomic Systems
 • 10. Casual AI
 • 11. Foundation Models
 • 12. Generative Design AI
 • 13. Machine Learning Code Generation

ธีมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จควรเกิดจาก “สร้างขึ้นเอง” ไม่ใช่ “ซื้อมา” ชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่ในธีมนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ชุมชนผู้สร้างบริการและโซลูชัน อาทิ ทีมฟิวชัน (Fusion Teams) และแพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนา โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลเชิงลึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน พร้อมทั้งเพิ่มความยั่งยืนให้การดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการสร้างนักเทคโนโลยี ได้แก่

 • 14. Augmented FinOps
 • 15. Cloud Data Ecosystems
 • 16. Cloud Sustainability
 • 17. Computational Storage
 • 18. Cybersecurity Mesh Architecture
 • 19. Data Observability
 • 20. Dynamic Risk Governance
 • 21. Industry Cloud Platforms
 • 22. Minimum Viable Architecture
 • 23. Observability Driven Development
 • 24. OpenTelemetry
 • 25. Platform Engineering

Source: Gartner identifies 25 emerging technologies in its 2022 hype cycle

              Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022

ที่มา: สปริงนิวส์  (20 ส.ค. 65)

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.