ประวัติและความเป็นมา


ศูนย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ตามมติสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family business & SMEs study) โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งตามสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย ให้คำปรึกษา อบรม และพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจครอบครัวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากองค์กรที่ขอรับบริการวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา แนะนำการดำเนินงานทางด้านธุรกิจครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่นั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มิใช่องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในการบริการองค์กรภายนอกตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนในการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นชอบปรับโครงสร้างการบริหารของศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family business & SMEs study) โดยให้แยกศูนย์เอสเอ็มอีและศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวออกจากกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์แต่ละศูนย์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 หน้าที่และพันธกิจ


วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) คือ ศึกษาวิจัยให้คำปรึกษา อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจ SMEs ทางด้านการตลาด การบริหารองค์กร การหาแหล่งเงินทุน การสร้างนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs และมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

2) บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

3) เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบทความวิชาการ บทความสิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

4) จัดทำบทความ / pocketbook / เว็บไซด์ เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทย

5) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ไทยและต่างประเทศ

 

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.