วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) คือ ศึกษาวิจัยให้คำปรึกษา อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจ SMEs ทางด้านการตลาด การบริหารองค์กร การหาแหล่งเงินทุน การสร้างนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs และมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

2) บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

3) เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบทความวิชาการ บทความสิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

4) จัดทำบทความ / pocketbook / เว็บไซด์ เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทย

5) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ไทยและต่างประเทศ

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.