ประวัติและความเป็นมา


ศูนย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ตามมติสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family business & SMEs study) โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งตามสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย ให้คำปรึกษา อบรม และพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจครอบครัวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากองค์กรที่ขอรับบริการวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา แนะนำการดำเนินงานทางด้านธุรกิจครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่นั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มิใช่องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในการบริการองค์กรภายนอกตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนในการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นชอบปรับโครงสร้างการบริหารของศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs (Family business & SMEs study) โดยให้แยกศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) และศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวออกจากกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์แต่ละศูนย์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.