โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Development Program)

แผนการจัดสัมมนา "SMEs...วิธีทำเงิน" ครั้งที่ 16-19

 ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  


  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs 

ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ภายใต้งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 


โครงการ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกตลาดที่ปรึกษา ประจำปี 2559

ภายใต้งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 


โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC ปี 2559

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อมุ่งสู่ AEC (Big Brother 50)

ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ภายใต้งบประมาณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


โครงการวิจัย เรื่อง Survey Relating to the Market Entry Objectives and Current Situation in Thailand and Myanmar

ร่วมกับ Senshu University, JAPAN 


 โครงการ พี่ช่วยน้อง (Big Brother Season 2)

ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


 

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.