โครงการ “การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทย ต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”

ศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทยต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้

- การจัดประชุมระดมสมอง ภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2558 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก โดยมีคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เอสเอ็มอี และดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ

-การจัดเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมงาน 60 คน

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.