โครงการกรณีศึกษาธุรกิจ SMEs 

ภายใต้งบประมาณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 SMEs

 

ศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการกรณีศึกษาธุรกิจ SMEs โดยศึกษาสถานภาพการดำเนินธุรกิจและแนวทางสู่ความสำเร็จของ SMEs จำนวน 3 บริษัท โดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ โดยมีผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เอสเอ็มอี และดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมคณะ เข้าร่วมการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ผู้ว่าราชาการจังหวัดตาก นักธุรกิจท้องถิ่น และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 


 

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558
 
ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.