วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

งานสัมมนา “ทิศทางการทำธุรกิจในเมียนมาร์ หลังเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้ง”

ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์เอสเอ็มอี สถาบันยุทธศาสตร์การค้า ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านเพิ่มเติม ...


 

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2558

การประชุมระดมสมอง ภาครัฐ และภาคเอกชน

ปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทย ต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก ภายใต้โครงการงปม. 01 ปี 2558

ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก


 

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.